Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 21. desember, 2021

Denne personvernfråsegna fortel korleis buhagen-kultur.no samlar inn, bruker og behandlar personopplysningar til besøkande på og kundane til buhagen-kultur.no. Alle personopplysningar blir behandla i overensstemmelse med norske og EU-rettslige reglar (GDPR).

Om buhagen-kultur.no

Silje Sværen er i samsvar med personopplysningslova og EUs generelle personvernforordning (GDPR) behandlingsansvarlig for dei personopplysningane som blir behandla av buhagen-kultur.no.

Personopplysningar

Personopplysninger er kvar opplysning om ein identifisert eller identifiserbar fysisk person. Tilgang til personopplysningar er avgrensa til buhagen-kultur.no. Vi avslører ikkje opplysningar om vårast kundar til andre partar.

buhagen-kultur.no behandlinga si av personopplysningar

Når du handlar hos oss behandlar vi opplysningar for å kunna senda deg vara du har bestilt hos oss. Vi lagrar berre dei opplysningane som er nødvendige for å kunna senda deg vara.

buhagen-kultur.no er underlagt arkivlova og offentleglova. Vi er derfor forplikta til å: lagra dokumentasjon og personopplysningar i samsvar med arkivlova i ein lengre periode enn det som er nødvendig for formåla som personopplysningane blir behandla for. buhagen-kultur.no er òg forplikta til å gi innsyn i dokumentasjon og personopplysningar i samsvar med offentleglova (dvs. ei utlevering av personvernopplysningar).

Når samlar buhagen-kultur.no inn personopplysningar?

Vi behandlar i hovudsak opplysningar som du har gitt til oss for ein av desse årsakene: Du har bestilt produkta våre eller har kontakta oss via e-post.

Arkiv og database

buhagen-kultur.no registrerer IP-adresse, namn, telefon nr, mailadresse, adresse og annan relevant informasjon som kjem fram av bestilling av produkta våre.
Opplysningar som ligg i buhagen-kultur.no databasen sin blir utelukkande brukt som grunnlag for å kunna senda deg som kunde produkta dine.

Informasjonstrygging og databehandling

buhagen-kultur.no bruker datamaskin til elektronisk lagring av dokument. Opplysningar som blir samla inn blir lagra på lokal datamaskin med tryggingskopi i nettskyen.

Registrering, lagring og oppbevaring skjer i samsvar med arkivlovgivningen.
buhagen-kultur.no samlar ikkje inn eller lagrar sensitive opplysningar i verksemda si.

E-post og telefon

Dersom du kontaktar oss per e-post, vil vi lagra førespurnaden din, svaret vårt og e-postadressa di.

buhagen-kultur.no nyttar e-post og telefon som ein del av det daglege arbeidet. Relevante opplysningar som framkjem av telefonsamtalar og e-postutveksling som skjer som ein del av saksbehandling blir journalført. Desse opplysningane blir i så fall behandla som beskrive over. Det blir gjort inga anna systematisk registrering av telefonsamtalar der innringar kan identifiserast, bortsett frå at telefonsamtalen blir liggande i lista til medarbeidaren på telefonen.

buhagen-kultur.no nyttar i tillegg e-post i alminneleg dialog med interne og eksterne kontaktar. Sensitive personopplysningar skal ikkje sendast med e-post.

Vi gjer deg oppmerksam på at vanleg e-post er ukryptert. Vi oppfordrar deg derfor ikkje til å senda teiepliktige, sensitive eller andre fortrulege opplysningar via e-post.

Google Analytics

Vi samlar inn uidentifiserte opplysningar om besøkande på buhagen-kultur.no. Vi tar ut statistikk frå Google Analytics på det samla talet som bruker buhagen-kultur.no nettsida si og kor mange av desse som er unike brukarar. Informasjonen som er generert av ein slik informasjonskapsel ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressen, blir send til Google og blir lagra på servera i USA. Mottatte opplysningar er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Rettane dine:

Du har rett til m.a. å krevja innsyn, krevja retting, og krevja sletting av personopplysningane dine med mindre det ikkje kolliderer med rekneskaps- og bokføringslova. Kontakt oss på  viss noko er uklart for deg.